De VelDon databank, voor het opvragen van testen, trainingen en rapportages.

Gebruikersinstructie

De VelDon DATA database bevat gegevens van cliƫnten. Deze zijn zoveel mogelijk gecodeerd opgeslagen. De gebruiker wordt erop gewezen dat hij/zij zorgvuldig met dit materiaal dient om te gaan. Het materiaal mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VelDon worden verspreid, gebruikt of overgenomen, anders dan voor eigen gebruik. Daarnaast dient de gebruiker de inloggegevens en -middelen die ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de VelDon DATA database aan hem of haar is uitgereikt geheim te houden, c.q. zorgvuldig te beheren. Wanneer de gebruiker onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van ontdekt, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht dit per email te melden aan: support@veldon.nl.

Registratie VelDon DATA database

Het gebruik van de VelDon DATA database wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. De voorwaarden voor het gebruik van de VelDon DATA database zijn in het algemeen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en zijn specifiek uitgewerkt in de gebruikersinstructie van de VelDon DATA database. Deze gebruikersinstructie is te vinden op de website van VelDon

Disclaimer

Dit informatiesysteem is ontwikkeld ten behoeve van inzet binnen cliƫntenzorg en onderzoek. Wij hebben veel inspanningen geleverd in het realiseren van de juiste werking van het informatiesysteem. Desondanks accepteert VelDon geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hoe dan ook met betrekking tot de informatie die in dit informatiesysteem wordt gepresenteerd. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van VelDon te beperken in tegenspraak tot enige verplichtingen vastgelegd in van toepassing zijnde wetgeving of aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die onder de huidige wetgeving niet mogen worden uitgesloten.